This site uses cookies

GBA FIFA 07

Code:
NIAS186
EAN (bar code):
5030935051827
Number of pcs in box:
0
Weight:
0.02 kg
Producer:
Electronic Arts

Mistrovství svìta skonèilo a radost z úspìchu èi smutek z vyøazení rychle mizí. Hráèi jako Ronaldino, Rooney a Kaka jsou zase zpìt ve svých klubech, aby usilovali o ligové a pohárové trofeje v EA SPORTS FIFA 07.
Fifa 07 vám zajistí vstupenku na horskou dráhu fotbalové sezóny od jejího úvodního hvizdu až po zklamání ve finále poháru. Je váš tým dostateènì pøipraven k dosažení vítìzství nebo se bude rvát, aby odvrátil své vyøazení – je to na vás.
Vychutnejte si každé tìžce dobyté vítìzství nad obávaných rivalem nebo dejte prùchod emocím po špatném výkonu na domácím høišti. Oddejte se atmosféøe na stadionu, a již doma èi venku a sledujte souboj svého týmu o vyšší pøíèky ligové tabulky. Zaposlouchejte se do øevu fanouškù, skandujících jména vašich hráèù a zpívajících klubové popìvky.
V EA SPORTS interaktivních ligách [F.A. Premier League, Bundesliga, French League, Mexican 1st Division] máte možnost rozhodnout o osudu svého klubu. Jedná se o nový online režim, ve kterém lze postavit váš klub do zápasu proti fanouškùm vašich skuteèných rivalù. Své souboje hrajte podle skuteèného rozpisu. Hrají-li oni, bude øada i na vás. Sledujte postup svého týmu – koneèné výsledky rozhodnou o umístìní vašeho klubu v ligové tabulce. Vybíháte na høištì s cílem hájit slávu svého klubu.
Nové inteligentní AI je zárukou toho, že vašich 11 hráèù na høišti se dokáže realisticky rozhodovat, najít si prostor a pøihrávat si, stejnì jako profesionální fotbalisté. Celková pøestavba herního enginu znamená, že nyní budete muset pøejít ke skuteèné taktice, realisticky se rozhodovat a pøevzít myšlení hráèe tak, abyste dosáhli vítìzství.

Vlastnosti:
- Pøijmìte výzvu zmodernizovaného a vylepšeného manažerského režimu. Cena hráèù a jejich platy dosahují realistických hodnot. Rozhodnutí manažera mají ještì patrnìjší vliv na výkon a pohodu hráèe. Chytøejší rozhodování poèítaèe znamená, že soupeøící manažeøi jsou v honbì za trofejemi ještì strategiètìjší.
Nenechte si ujít sezónu, která pøináší zmìnu!
• FOTBALOVÉ EMOCE: Davy v hledišti reagují na vaše výkony. Góly, úspìšné pøihrávky a pohyb s míèem smìrem k soupeøovì bránì jsou provázeny nadšeným skandováním, neúspìšné útoky a hra bez akce jsou odmìòovány nesouhlasnými výkøiky. Kamera zaostøuje na ty hráèe, kteøí si své emoce nenechávají pro sebe.
• EA SPORTS Interaktivní ligy: Reprezentujte svùj klub online v zápasech sezóny - F.A. Premier League, Bundesliga, French League nebo Mexican 1st Division. Dosahujte vítìzství a posouvejte svùj klub blíže k vítìzství. Nìkolik prohraných zápasù naopak znamená pád na spodní pozice tabulky. Týdenní zpravodajství pøinášejí interview, která rozšíøí váš úspìch do celého svìta.
• VYLEPŠENÁ HRA: Došlo ke zlepšení pøihrávek a pohybu hráèù v poli. Pøi souboji o míè se hráèi realisticky strkají a narážejí do sebe. Míè pøesnì reaguje na hráèùv impuls. Poèítaèoví hráèi používají typické pohyby a hráèské styly skuteèných fotbalových hvìzd.
• KOUZLENÍ S MÍÈEM: Pomocí levé analogové páèky zaøaïte do hry své umìní zacházet s míèem.
• NOVÁ STØELECKÁ MECHANIKA: Prožijte vypracovanìjší støeleckou mechaniku, která vám poskytne kvalitnìjší ovládání pøesné støelby.
• VYLEPŠENÝ POÈÍTAÈOVÝ BRANKÁØ (AI): Brankáøova inteligence je autentická, se skuteènými reakcemi a s vìtší pohybovou rozmanitostí.
• VYLEPŠENÝ MANAŽERSKÝ REŽIM : Vše je skuteèné, peníze, výchova mladých hráèù, reakce tisku i fanouškù. Vžijte se plnì do role fotbalového managera. Letošní novinkou je možnost sestavení vlastního klubu.
• SPOLEÈENSKÁ HRA: Hrajte proti osmi kamarádùm v soutìži FIFA 07 LOUNGE . K dispozici je nový systém handicapù.
• KOMPLETNÍ AUTENTIÈNOST: FIFA 07 se skládá z 27 ligových zápasù, kterých se úèastní na 510 týmù.
• ONLINE KDEKOLI: Nenechte si ujít novinky ze svìta sportu. Máte možnost sledovat online všechna zpravodajství, výsledky zápasù a to pøímo na své obrazovce, 24/7.

*Pro online hru je nutné INTERNEOVÉ PØIPOJENÍ. Všechny funkce nejsou dostupné na každé platformì.Product has no comments yet, be the first to comment.


Most followed