This site uses cookies

PC Zrada a víra

I
Code:
IDPC5735
EAN (bar code):
8594071050078
Number of pcs in box:
0
Weight:
0.14 kg

Parameter Description
Type of distribution boxed
Zrada & Víra, krásná klasická point&click adventura, kombinuje motiv církevního spiknutí s biblickými tajemstvími k vytvoøení napínavé hry, která v pohledu tøetí osoby pøináší mnoho inovaèních herních prvkù.

Herní vlastnosti:
+ netradièní herní design
+ krásná pøedrenderovaná 3D pozadí
+ živý pøíbìh o církevním spiknutí
+ napínavý dìj
+ autentické skuteèné prostøedí
+ filmová sekvence
+ faciální animace vèetnì synchronizace pohybu rtù se zvukem

Když Jonathan Danter jednoho šedivého listopadového dne zvedne telefon, nemìl ještì ani nejmenší tušení, jaká nebezpeèná dobrodružství ho èekají. Ve sluchátku se ozval detektiv ze Scotland Yardu, aby Jonathanovi oznámil, že londýnská policie našla jeho strýce zavraždìného. Jonathan do té chvíle žil v pøesvìdèení, že jeho strýc Frank zemøel již pøed deseti lety...

Londýn, Benátky, Øím - tato starodávná, tajemstvími opøedená mìsta Jon Danter navštíví, aby pochopil záhadnou smrt svého strýce. Pomalu odhaluje rozsáhlé spiknutí, které sahá zpìt napøíè staletími až do dne, kdy Jidáš pøijal 30 støíbrných za zradu Ježíše.


Product has no comments yet, be the first to comment.