This site uses cookies

Code:
NI3S460
EAN (bar code):
045496521264
Number of pcs in box:
15
Weight:
0.09 kg
Producer:
Nintendo

O høe
Pohodlnì se usaïte, zapnìte bezpeènostní pásy, otoète klíèkem... zelená, šlapneme na plyn a jedem! Nejzábavnìjší závodní hra všech dob - Mario Kart, pøichází na Nintendo 3DS!

Tento sedmý díl, pøináší do vaší oblíbené hry spoustu novinek. Detailní grafika beroucí dech s prostorovým trojrozmìrným efektem, který je viditelný pouhým okem a ovládání prostøednictvím analogové paèky Circle Pad jsou jen dvì z nich.

Tuning
Poprvé v dìjinách Mario Kartu si mùžete svou motokáru sestavit ze souèástek, které chcete. Mùžete si vybrat ze široké škály pneumatik, karosérií a výsuvných køídel. Každá souèást má svoji funkci a každý “model” má odlišné vlastnosti. Napøíklad nìkteré pneumatiky budou vhodné pro asfalt kvùli vyšší pøilnavosti k vozovce a jiné zase vhodnìjší do terénu. Karosérie budou lehèí a tìžší a volba výsuvných køídìl rozhodne, zda po výjezdu na rampu ihned spadnete zpátky na vozovku anebo zda se budete plachtit vzduchem. Je vám nejspíše naprosto jasné, že na volbách vhodných souèástek opravdu záleží.

Nové herní prvky
Zmínili jsme výsuvná køídla a plachtìní se vzduchem. To je jedna z nìkolika novinek, které se týkají také tratí. Nìkteré rampy vás vystøelí pìknì vysoko do vzduchu. V tom okamžiku vyjedou z vaší motokáry výsuvná køídla a z vašeho vozítka se v tom okamžiku stane rogalo, které se plachtí vzduchem. Váha vašeho vozidla a nabraná rychlost rozhodne o tom, zda vám let pomohl nebo spíše uškodil. Kromì vzduchových pasáží budou tratì obsahovat také pasáže, které se odehrávají pod vodou. Budete se tedy také potápìt.

Tratì
Zbrusu nových tratí bude ve høe 16. Mezi nimi bude napøíklad prales ze hry Donkey Kong Country Returns nebo známý Wuhu Island z Wii Sport Resort. K Wuhu Island se pojí jedna zvláštnost. Normálnì se jezdí každá tra na tøi kola, ale tra Wuhu Island je natolik dlouhá, že pojedete pouhé jedno kolo, které se vede podél celého ostrova. Kromì nových tratí bude Mario Kart 7 obsahovat také nemalé množství již známých tratí napøíklad z Wii verze (Mario Kart Wii) nebo z Nintenda GameCube (Mario Kart: Double Dash!!). I tyto tratì budou obohaceny o nové elementy.

Postavy
Ze známých postav se mùžete tìšit napøíklad na Maria, Luigi, princeznu Peach, na Yoshiho, Donkey Konga a jeho kamaráda Diddy Konga, na Waria a také na Bowsera. Z nových postav se mùžete tìšit napøíklad na postavu ze hry Super Mario 64 zvanou Metal Mario anebo na postavièku Lakitu, kterou moc dobøe znáte jako tvora, který ve všech vydáních Mario Kartu držel v rukou semafor. Hrát však mùžete taky za svou postavièku Mii.

Multiplayer
Multiplayer u Mario Kartu samozøejmì nesmí chybìt. A tak se mùžete tìšit na hru pro osm hráèù po lokálním bezdrátovým pøipojení nebo pøes internet. Své využití naleznou také funkce SpotPass a StreetPass. SpotPass bude s hráèi z celého svìta sdílet vaše výsledky a èasy, díky èemu vznikne celosvìtový žebøíèek a StreetPass bude vymìnovat tato data s dalšími majiteli konzolí Nintendo 3DS, které potkáte. A nejen to. Koho potkáte, toho Mario Kart 7 automaticky zaregistruje do vašeho seznamu pøátel v menu konzole, abyste si s ním mohli dát závod, jakmile bude online. Na co vás vaše Nintendo 3DS mùže upozornit dokonce ve zavøeném stavu díky stavové diodì (notifikace rozvítí notifikaèní LEDku zelenì). Dokonce ve svém seznamu pøátel uvidíte, na které trati právì øádí.

Minimální konfigurace:
- herní konzole Nintendo 3DS

Doporuèená konfigurace:
- herní konzole Nintendo 3DS
- aktivní služba StreetPass
- aktivní služba SpotPass
- dostupné bezdrátové pøipojení k internetu
 Product has no comments yet, be the first to comment.