This site uses cookies

Záruční podmínky

1.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 12-ti měsíců, pokud ze smlouvy nebo prodejních dokladů nevyplývá odlišná délka záruky z jakost. Pak platí tato doba (ze smlouvy nebo dodacího listu).

1.2 Záruční doba  (ze záruky na jakost) začíná běžet ode dne dodání zboží, nebo ode dne dojití zboží do místa určení, pokud není smlouvou upraveno jinak.

1.3 Zákonná záruční doba platná pro koncového spotřebitele není a nemůže být těmito podmínkami dotčena.

1.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou je zboží na oprávněné reklamaci u dodavatele.

1.5 Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

1.6 Na zboží vyměněné v rámci reklamace je poskytována nová 12-ti měsíční záruka.

1.7 Záruka se nevztahuje na závady a poškození věci způsobené kupujícím nebo uživatelem.

1.8 Záruka se nevztahuje na jakékoliv vady vzniklé neodborným zásahem do reklamovaného zboží.

1.9 Záruku nelze uplatnit na poškození v důsledku nesprávně provedené aktualizace firmware zařízení a na poškození nebo nefunkčnost zařízení z důvodu použití neoriginálního nebo modifikovaného firmware(u) zařízení.

1.10 Na opotřebení věci v důsledku obvyklého používání se nevztahuje záruka.

1.11 Použití v rozporu s návodem k použití (zejména nevhodné pracovní podmínky jako teplota, prašnost, vlhkost) a používání způsobem, který je v rozporu s obecnými zásadami, je důvodem pro zamítnutí reklamace.

1.12 Prodávající nezodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na/v záznamovém zařízení reklamovaného zboží.

1.13 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, povětrnostních vlivů nebo jiných událostí.

Reklamační řád

2.1 Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím on-line procedury přidělení čísla reklamace (RMA) [doplnit podle Menu na B2B portálu] přes webové stránky CQE.CZ

2.2 Doba platnosti reklamačního čísla je 5dnů od jeho přidělení. Po uplynutí této doby bude číslo vyřazeno a kupující si musí vyžádat nové.

2.3 K reklamaci bude přijato pouze zboží v záruční době a s číslem RMA.

2.4 Každý kus reklamovaného zboží musí mít vlastní číslo RMA.

2.5 Zásilka musí být viditelně označena číslem RMA, jinak nebude převzata od přepravce nebo kupujícího v případě osobní reklamace.

2.6 Pokud nelze z jakéhokoliv důvodu vytvořit číslo RMA, tak ….

2.7 Reklamaci(e) doručuje kupující do servisního střediska na své náklady prostřednictvím přepravní služby, kurýrem nebo osobně.

2.8 Adresa servisního střediska je: ConQuest entertainment a.s., Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9

2.9 Reklamace zboží koncových zákazníků budou vyřízeny nejpozději ve lhůtě do 20-ti dnů od převzetí zboží kupujícím od koncového zákazníka tak, aby nedošlo k překročení zákonné 30-ti denní lhůty.

2.10 V ostatních případech bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. dnů od převzetí do servisu.

2.11 Oprávněné reklamace budou vyřízeny dle možnosti prodávajícího opravou, výměnou nebo dobropisem.

2.12 Při výměně zboží může být původní nahrazeno jiným zbožím, které původní zboží nahrazuje ve stejném rozsahu parametrů a účelu.

2.13 Nebude-li možná oprava ani výměna, prodávají vystaví kupujícímu dobropis ve výši aktuální prodejní ceny.

2.14 Neoprávněné reklamace budou vráceny kupujícímu na jeho náklady, pokud nebude domluveno jinak (například placená oprava zboží poškozeného uživatelem atp.)

2.15 Smluvní strany se dohodly na ujednání o úhradě nutných nákladů vynaložených prodávajícím  na vyřízení neoprávněné reklamace.
Kupující uhradí manipulační poplatek ve výši 250 Kč a skutečně vynaložené náklady (náklady servisního střediska a přepravní náklady) v případech kdy:
- zboží k reklamaci doručí bez čísla RMA
- popis závady bude nepřesný, nedostatečný nebo žádný a zboží při testech nebude vykazovat žádnou vadu
- záruka na zboží již uplynula
- závada byla způsobena uživatelem

2.16 Placené opravy jsou poskytovány za úplatu. O možnosti opravy a předpokládané ceně opravy informuje prodávající kupujícího telefonicky nebo emailem.
Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.E-mail newsletter

Discounts, special offers, news? Be the first one to know. Enter your e-mail and don't miss them.